دولت و فرهنگ در ایران

معرفی کتاب

کتاب حاضر توصیف و تحلیل برنامه و تصمیمات دولت در بخش فرهنگ در دورۀ پهلوی است و صرفاً به موضوع سیاست‌گذاری دولتی (رویه‌های رسمی) در عرصۀ فرهنگ می‌پردازد.
این کتاب با ارائۀ تصویری از واقعیت، دولت دوران پهلوی را بررسی می‌کند. در کتاب «دولت و فرهنگ در ایران» موضوع مورد پژوهش را می‌توان متکی بر قوانین و مقررات فرهنگی دولت‌های عصر پهلوی دانست. همچنین اطلاعات این پژوهش عمدتاً بر پایۀ روش اسنادی و کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

برشی از متن: مقوله فرهنگ به خصوص رابطه فرهنگ و دولت، از جمله مسائلی است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگراندولت و فرهنگ در ایران را در سطح داخلی و بین المللی به خود جلب کرده است. شاید بتوان گفت با گذر بشر از دوره جنگ سرد و پایان غلبه عرصه سیاست بر فرهنگ و به مدد گسترش دامنه ارتباطات بین المللی، زمینه لازم برای نشو و نمای فرهنگ و طرح جلدی آن فراهم آمده است. اینک در زمانه‌ای به سر می‌بریم که اگر فرهنگ سخن نخست را نگوید، کمتر از سیاست نیز صاحب نقش نیست.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد