مقدمه‌ای بر مطالعات علم و تکنولوژی

معرفی کتاب

این کتاب مجموعه‌ای از مباحث کلیدی در زمینۀ مطالعات علم و تکنولوژی را به صورت مختصر بیان کرده است. این کتاب نظر اجمالی برای علاقه‌مندان به این مبحث فراهم می‌آورد.
مباحث کتاب به هفده بخش تقسیم شده‌اند. فصل ۱ تا ۳ پیشینۀ تاریخی فلسفه و جامعه شناسی علم و تکنولوژی را تا دهۀ ۱۹۷۰ مطرح می‌کند و فضای مباحثات را پیش از شکل گیری مطالعات علم و تکنولوژی می‌کاود. فصول ۵ تا ۸ و همینطور فصل ۱۴ بنیان‌های نظریه مطالعات علم و تکنولوژی را شامل برنامۀ قوی در جامعه شناسی معرفت علمی، برساخت گرایی اجتماعی در مورد علم و تکنولوژی، مطالعات فمینیستی علم، نظریۀ شبکۀ عاملان و غیر طبیعی بودن علم و تکنولوژی معرفی می‌کند. فصل ۴ نیز عمدتاً پیش درآمدی برای مطالعات فمینیستی در فصل هفتم است.
بخش سوم کتاب به کاربرد بنیان‌های نظریۀ مذکور در خصوص نسبت علم و تکنولوژی و تعیین گرایی تکنولوژیک، مطالعات آزمایشگاهی، مطالعات مناقشه‌ای، مسئلۀ صوری‌سازی و عینیت، مطالعات بلاغی، درک عامه از علم و نسبت متخصصان و عامه می‌پردازد.

برشی از کتاب: مقدمه‌ای بر مطالعات علم و تکنولوژی نگاهی به مباحث کلیدی این حوزه مطالعاتی، البته با توجه به ریشه‌های تاریخی و نظری آن دارد. سرجیو سیسموندو در این کتاب سعی کرده است که بنیان‌های نظری اصلی مطالعات علم و تکنولوژی را معرفی کند و کاربردهای آن را در مورد برخی از موضوعات کلیدی در فعالیتهای علمی و تکنولوژیک نشان دهد. ویرایش اول این کتاب در سال ۲۰۰۴ منتشر شد و ویرایش دوم آن که مبنای ترجمه حاضر است، در سال ۲۰۱۰ انتشار یافته است. سیسموندو در هر فصل بارها موضع خود را از یک راوی صرف، به یک منتقد و مدافع تغییر می‌دهد. وی در آغاز هر بخش از هر فصل، ایده یا نظریه را مطرح می‌کند، سپس آن را به نقد می‌کشد در ادامه از آن دفاع می‌کند و در نهایت پرسش‌هایی را برای مطالعه و تفکر بیشتر باز می‌گذارد. از آنجا که این کتاب یک متن مقدماتی است، چنین شیوه روایتی نامعقول و دور از ذهن نمی‌نماید. خواننده باید کاملا هوشیار باشد تا در این تغییر لحن‌ها گم نشود و رشته کلام را از دست ندهد.

کتاب‌های مرتبط