نظریه اجتماعی و عمل سیاسی

معرفی کتاب

کتاب «نظریه اجتماعی و عمل سیاسی» در پنج فصل به عقاید اصلی در باب ارتباط نظریۀ اجتماعی با عمل سیاسی می‌پردازد و از سوی دیگر، در صدد بسط موضعی انتقادی نسبت به این عقاید است.

پرسش کتاب این است که دانش ما دربارۀ زندگی اجتماعی چگونه زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا باید قرار دهد. مطالعۀ این کتاب برای دانشجویان علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فلسفه و علاقه‌مندان به فلسفۀ علوم اجتماعی مفید بوده و به غنای دانش و آگاهی آنها در این حوزه خواهد افزود.

برشی از کتاب: بحث را با این پرسش می‌توان اغاز کرد که اصلا چرا و به چه دلیل ما علم اجتماعی داریم؟ چندین پاسخ می‌توان به این پرسش داد، اما یکی از این پاسخ‌ها در نوشته‌های خود دانشمندان علم اجتماعی بسیار برجسته است. این پاسخ قیاس با علوم طبیعی را به یاد انسان می‌آورد. زیرا مدعی است همان‌گونه که علوم طبیعی دانشی در اختیار آدمیان نهاده که با آن توانسته‌اند محیط طبیعی خود را مهار کنند و بدین شیوه آن را مساعدتر و مناسب‌تر و پرثمرتر سازند، دانش حاصل از علم اجتماعی نیز این توانایی را به انسانها خواهد داد که محیط اجتماعیشان را مهار کنند و بدین شیوه آن را با نیازهای و خواسته‌های اعضایش بیشتر هماهنگ و منطبق کنند.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد