چالش‌های عصر مدرن

معرفی کتاب

دورۀ تاریخی سلطنت پادشاهان قاجار در ایران با وقوع تحولات شگرفی در جهان، همراه بود. ایران، در این زمان، بنا به ملاحظات و ترتیبات منطقه‌ای قدرت‌های بزرگ در مدار آن تحولات قرار گرفت. این امر، چالش‌های نسبتاً متفاوت و نوظهوری را در ایران زمین موجب شد. کتابی که پیش‌روی شماست، عمدتاً به چالش‌های عصر مدرن در ایران زمان قاجار می‌پردازد.
کتاب حاضر شامل مجموعه‌ای از مقالات است که عناوین بخش‌های آن عبارت‌اند از: ساختار دولت و پویش‌های اصلاح‌گرایانه، ویژگی‌های اساسی ساختار قدرت دولت قاجاری، امیرکبیر در ترازوی تنقید، دارالفنون: نخستین گام‌های توسعۀ فرهنگی در دولت قاجاری، ظهور موقعیت بحرانی در حکومت مشروطه، اندیشه‌گری در افق عصر مدرن، غرب در چشم و دل روشنفکران ایرانی، نظریۀ گذار از دولت خودکامه به دولت مطلقۀ‌ منظم، سیاحت‌نامۀ ابراهیم بیک؛ بیانیه‌ای علیه وضع موجود، رویکرد غربگرایانه به نوسازی ایران؛ بررسی دیدگاه‌های روزنامۀ کاوه، تحولات مذهبی و ظهور فرقه‌ای جدید «شیخیه از اعتراض تا تأسیس فرقۀ مذهبی؛ شیخیه و بابیه».

برشی از کتاب: آمدن تعدادی از کارشناسان نظامی اروپا به ایران و تحصیل جمعی از ایرانیان در آن ممالک، یک نتیجه فوری به بار آورد و آن تکوین اندیشه لزوم فراگیری علوم و فنون جدید بود. اما با مرگ عباس میرزا و از هم‌پاشی گروه اصلاحات تبریز، جریان فراگیری علوم و فنون جدید با کندی قابل ملاحظه‌ای مواجه شد، تا این که با به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه و به مقام صدرات رسیدن میرزاتقی‌خان امیرکبیر، دوران تازه‌ای برای کسب علوم و فنون جدید آغاز شد. امیرکبیر صدرالعظم اصلاح‌طلب ناصرالدین شاه، از سلسلۀ دیوان سالاری تبریز بود که از یک سو تلخی شکست نظامی ایران در مقابله با تهاجمات همسایه شمالی را چشیده بود و از سوی دیگر به عقب‌ماندگی فکری، فرهنگی، علمی و تکنیکی ایران وقوف کامل داشت.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد